субота, 22. август 2015.

"НАША ДЕЦА" 16.07.2015.-16.07.2016.

Програмом се тежи сензибилизовати јавност на повећење социјалне укључености и смањење сиромаштва деце кроз унапређење система образовне подршке у локалној заједници.
Сарадници на пројекту су Центар за социјални рад општине Ириг, ДУ "Дечија радост" Ириг, ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња" Врдник, ОШ "Доситеј Обрадовић" Ириг, ССШ "Борислав Михајловић Михиз" Ириг.
Пројекат „Наша деца“ реализује се у оквиру  ширег  програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“ који координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Пројектне активности планиране су у складу са  Другим националним извештајем о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011-2014. године, а у циљу остваривања следећих приоритета:

Предшколско образовање:
-        Обезбеђење услова за несметано укључивање што већег броја деце у предшколско образовање
-        Подршка реализацији програма за рани развој деце
-        Утврђивање висине учешћа родитеља у формирању цене боравка у предшколској установи и субвенције  за сиромашне породице
-        Подршка установама у праћењу и прилагођавању предшколских услуга потребама деце
Основношколско образовање:
-        Подршка активностима и пројектима за побољшање положаја деце из руралних подручја у складу са планом за оптимизацију школске мреже и уз повезивање са плановима за рурални развој
-        Финансирање индивидуалних планова подршке и обезбеђивање материјалних средстава за децу из осетљивих група ради обезбеђивања њихове социјалне укључености и партиципације у васпитно- образовним активностима
-        Подршка пројектима који подржавају већу инклузију ромске деце у образовању, као и деце са тешкоћама у развоју и инвалидитетом
-        Промовисање програма подршке учењу и образовању уз обезбеђивање педагошких асистената за децу са тешкоћама у учењу
-        Подршка деци у циљу спречавања превременог напуштања процеса образовања
-        Обезбеђивање мера подршке ученицима из сиромашних породица и осетљивих група
Средње образовање:
       -   Подршка установама у праћењу и прилагођавању услуга потребама ученика
-        Пружање подршке за развој интегрисаних услуга и програма у функцији унапређивања образовног процеса
-        Обезбеђивање мера подршке ученицима из сиромашних породица и осетљивих група
-        Подршка пројектима који подржавају већу инклузију ромске деце у образовању, као и деце са тешкоћама у развоју и инвалидитетом
-        Подршка ученицима у циљу спречавања превременог напуштања процеса образовања

-        Подршка унапређивању професионалних капацитета у образовању, као и капацитета савета родитеља, ђачког парламента и школског одбора